Sunday, January 25, 2009

Ek Natkulem: NATALANCHI BHETT......

Natalanchi Bhett….Boroupi: Lino B. Dourado
Digdorspi: Sushil Amonkar


Natal zhadd dovorlam thoim Rosy ubem dista. Natal zhaddachem decoration hanga thoim zagear ghaltana, mezar aslole kaim gifts (sumar 4) zhaddaxim dovorta. Sutler umkovtelim kaim natal kardam distat ani mezar aslea kovorantlim kardam kaddun sutler umkaitanam, bhurgeank ulo marta.

ROSY: Roy, Gulli. Baba Roy-Bai Gulli! Khoim asat tumi? Christmas Tree ghalunk adar kortelim mhunn tumi sanglolem mhaka. Sodanch oxench. Hanvenuch to ghalcho asta. Baba Roy .

ROY: (Bhitorlean avaz) Mummy, mhaka disturb korinaka. Kompuitoracher mhojea ixtta thaim online game khelltam.

ROSY: Ani tum bai. Gulli, tum kitem korta?

GULLI: (Bhitorlean avaz diun) Mummy, hanv mhojea friend-nak mhojea mobilacher season greetings SMS message type kortam. Bexttich mhaka bezar korinaka. Ani tum bore bhaxen zannaim. Mhozo paim moddun mhojean sarkean cholunk zainam mhunn.

ROSY: Kavita. Kavita. Hem anik khoim gelem kai?


KAVITA: (Bhitor sortana) Ailim bai. (neuri khait yeta) Chae koden neureo-vodde khaunk dil’le, te khatalim hanv. Khorench bai. Kitlo mhunn tujea hatacho chomotkar. Tujea hatant keleli vost itli ruchik…..itli ruchik

ROSY: Koslo faido? Mhojea jevna-khannachi tust kortolo lok asa, punn mhojea khaxealea bhurgeank amche porompora Natal kunsvaracho gost nam. Tankam fokot bhailea khannachi ruch…

KAVITA: Oi, oi. Atanchea bhurgeank, kitem mhonntat taka, fast.. (Rosy, Kavitachea tonddar hat dovorta)

ROSY: Deva khatir tum sangum naka. Tujem sangop chodd rough zata. Atanchea bhurgeank ghorchem nhoi, punn bhailem fast food chodd avoddta.

KAVITA: Ani hea bhailea jevnnachi sonvoim tankam konnem kelea?

ROSY: Bhurgeanchea bapain nhoi? Magtta ti vost to tankam dita. Hanvem dekhik kitem-i sanglear vo thaplim zalear rokddinch tim aplea bapaik mhojea vixim complain ditat ani to mhojer ragacho pavs ottoita. Tankam kainch ek utor mhunnonk dinam.

KAVITA: Dekhunuch, tujem ek utor kannar ghenant. Asum! Bhurgim tim. Gineanneachi xir futtli mhonntoch apo-ap tujea mogak lagim zatelim. Bhurgeank avoy naka mhunn asa?.

ROSY: Zannaim Kavita. Amchea bhurgeaponnar Natalanchi porob lagim pavta-pavtam ami Santa Klausacho ugddas kortalim.

KAVITA: Santa Clause? Ho anik konn go baye. Babacho padrinho vo bayecho godfather

ROSY: Kainch noko zalolea porim korta mu go tum. Santa Clausak dusrea nanvan Christmas Fadar mhunn ollkotat.

KAVITA: Oxem sang mu go. Hea Christmas Fadar-ak hanv lhan thavn ollkotam. Hanv lhan por astanam ganvche igorjexim vetalim. Ganvchim bhurgim Christmas fatherachi vatt polloit astalim. Thamdde rongachem ani pikil’le kens ani khadd asul’lo Christmas Fadar, khandar marun haddlolo zodd sak ugto kortalo ani tantuntleo molacheo bhetto amchea hatamni ditolo .

ROSY: Punn atanchim bhurgim barik vostu ditolea Christmas Fadar-ak sapuch visorleant. Ani hachem kharann mhonnlear tankam, vhoddleo-vhoddleo bhetto ditele Santa-Claus meuleat.

KAVITA: Konn go te? (lag marit) Mhaka sang mu go. Amgeleachi saikol asa ti sapuch pornim zalea. Ekleachich ollok korun di. Saikoll magpachem mazar pavlem

ROSY: Khorench magtele mu? Voch ani Goycho Xikxonn Montreak vo Education Minister-ak mellun ghe. To, iskolant-kolejint xikpi bhurgeancho Santa Clause zala. Attve klasint xikteleam cheddvank funkott saikoli dita. Amche Gulli-kui saikoll dileli. Ani ti novi saikol iskolak thavn ghora gheun yetanam rostevelea eka fonddkulant saikol vochun taddi-middi zaun hospitalachea khattir char dis nhidun, aizuch mhojea dhuvek ghora haddlea.. Fuddle sumar dha dis, tichean iskolak, ani nhoi mhunn Natalanchea Misak vochunk zaunchem nam.

KAVITA: Taka ti saikoll iskolant dileli? Ago saikoll ditat zalear heo saikoli cholovpak roste sarke asat vo nam tem pollounchem kam’ konnachem aslem? Saikoll dili mhonnlear zata? Roste-i bore asunk zai nhoi?
ROSY: Roste pidder zatat te sodd. Mhozo put Roy piddear zait veta.
KAVITA: Amcho Roy bab piddear zait veta?
ROSY: Oi

KAVITA: Ani koso? Nam , nam. mhaka disona to piddear zala mhunn. Tujea sonvem koslo tori goir-somoz zala astolo.

ROSY: Mhojea vorn tum taka chodd ollkhotai? Gel’lea vorsa ikravi pas zalolea xikpi bhurgeank Xikxonn Khatean mhonnchem Education Department-an kompuittor funkea vantleat. Posrear, bazarant vochunk ani ier dusrea vavrant mhojea poracho adar melltalo. Atam, kitem kai mhonnlear disbhor kompuittor gheun bosta. Telefonachem bil vaddlam. Online mhonntat tosleo games ani email-femail, konn zannam kitem tem; hem sogllem chukoinastanam to polleta.

KAVITA: Age baye, Amgelo Rogu sangtalo tem sarkem zalem mu go?.

ROSY: Kitem sangtalo to?

KAVITA: (Murgottun) Kompuitoracher loving cholta mhunn. Roy bab toxem korta kitem go? (darachi bell vazta) Baye, konn aila tem polloun yetam (avaz korun) Bai-go, Kuroikar aila. (bhitor sorun Rosychea hatant 2 karddam ditanam) Ghe! Christmas karddam distat mhaka.


ROSY: (Karddam ugti korun) Baba Roy, bai Gulli bhair yeat. New York Madrin-Padrinachem ani Dubaiche Suzi antyn Christmas karddam daddleant. (Rosy, thoddo vell tanchea rumachea vatten tanchi vatt polleta ani porot hatant aslolea karddank polloun) Zannai Kavita.

KAVITA: Sanglea viret koxem kholltolem?

ROSY: Amchea bhurgeaponnar ek Christmas kardd ailear ami ghorbhor lokak dakhoichea dakhoun amchi khuxeallkai vaddeant aslolea ixtt-mirtram thaim vanttalim. Polle atanchea bhurgeank. Itlea poisulean daddun dilelem kard, konnem daddlam tem polloupak porian tim bhair soronant.

ROY: Mummy, (Rosy avaz yetelea vatten polleta) mummy aikota tum?

KAVITA: Poilem hanv sangtam tem aik. Padrinachem Christmas kardd ailam, tem polloupak rumantlo bhair yeo.

ROY : Mummy, hanv busy asam. Hanvem Padrinank e-mail daddla ani Christmas kardd daddlolean taka thanks kela

ROSY: Aikolem Kavita. Kard koslem, karddar kitem boroilam tem vachinastanam tannem e-mail dhaddlo khoim.

KAVITA: Adunink pillgi bai hi. Modern generation Zoxem bazarant novem-novem electronic vostunchem varem martelem te vatten amchim bhurgim varear ubot-ubot ubtelim. Adlo ugddass yeta mhaka. Natalam somoyar gorib-girest, hindu-kristanv-muslim hi ontor nastanam Christmas fadar-an dileleo bhetto, vhodde khuxen ami sivkartalim. Sakantlean ek-ek pottli kaddun amchea hatant ghaltoch, tatunt asleleo chokletti, poskotte, pensil, pen, rob’bor, pil’luk ani ier zaitem amkam melltalem. Ami khoxal zatalim

ROSY: Atanche pillgek osleo vostu ditolo Santa Claus naka. Honda Activa, Kemera aslolo mobail, I-pod, Laptop osleo vhodd molacheo vostum khatir Christmas gift nimitan avoy-bapai thaim demand kortat..

KAVITA: Demand mhonnlear boro ugddas kelo tunvem. Bai, hanv ek fon korum?

ROSY: Konnank?

KAVITA: Konn mhonntat taka. (mhatem korpun ani chitun) Hummmmmm! Ham! Santa Clausak

ROSY: Ago, tache lagim fon asa mhunn tuka konnem sanglam?

KAVITA: Tum sangtalem nhi go? Apnnem Santa Clausak chitt boroilea mhunn?

ROSY: Oi. Punn ajun, ti hanvem post keli nam.

KAVITA: Zori tunvem chitt boroun tujeo oddchonim kolit korunk zatat zalear mhojean fon korun mhozo prosn tachea mukhar ghalear to adhar kortolo, ho mhaka borvonso asa.

ROSY: Punn tache thaim mobile fon asa vo nam hi mhaka khobor nam. Punn asloi zalear itlim sogot desachea bhurgeanchim fon kolam ghevpak taka poixeanchem luksonn zatelem mhu go.

KAVITA: (hat konk korit) Konk zata. Atam luksonn konk zata.

ROSY: Oxem koxem tor? Tache mobilache poixe cut zavnchenant mhunn tuka koxem gomlem?

KAVITA: Viva! Re Viva! Viva viva..

ROSY: Ago, ago Hem koslem pod dorlam gho tunvem Viva, viva?

KAVITA: Viva. Incoming calls free. IDEA! Mhonntokoch land line-r thavn fon kelear bilam yenant khoim. Tea khatir hanv tugelo land line-r thavn fon kortam (ani Kavita fonaxim vetanam bhitorlean thavn avaz)

GULLI: Kavita.

KAVITA: Akha anik hech vellar kitem zai kai? Kitem zalem Gulli bai?

GULLI: Vegim rumant yeo. Mhaka bath rumant vor?

KAVITA: Santa Clausak fon korchea vellaruch hachem machine dil zalem mista.?

ROSY: Chol Kavita. Uprant fon kelear zata. Taka toiletin vor. Tachi karandai suru zalear ghor halunk lagtelem ani tuka fon korunk porian zaunchem nam (Kavita bhitor veta. Rosy, mezar asleli chitt hatant gheta ani nodor marit) Santa Clause, hi chitt tuka boroileli. Lhan astana amchea avoyn sanglelea porponnem ami sozmotalim, tujea mhukar amcheo oddchoneo ghalear, teo tum suttaveo kortalo mhunn. Natalam somoyar, mhaka kitem zai zalear mhozo bapui sangtalo, Natal Paik vo Sant Nikolausak; zo Christmas fadar zaun goroz aslelea bhurgeank adhar ditalo, taka chitt boroi ani postant ghal. Mhozo bapui, tea khalar ek Post Master aslo. Jem hanv mhoje chittir boroitalim titlench mhaka melltalem. Goddie mhozo bapui ti chitt vachtalo astolo. Az to jivo nam khoro tori astanam bhurgeaponnacho ugddas yeun tuka chitt borun dislem. Poir mhoje dhuven aplea bapai thaim Natalancho present magla ani tovui kemera aslolo mobile. Putan, kolejik vochunk-ieunk Activa iskutor-achem magnnem bapai mukhar ghalam. Tum vicharxi heo mhargeleo vostu diunk mhozo ghorkar tarvotti? Nam . Gulfi? Nam . Londonkar? Nam . Ek sado monis, mannsugechi nokri korpi. Mhoineachea mhoinea pagar haddun mhojea hatant ditalo ani hanv Home Minister koxim ghor choloitalim. Ghorant xanti asli, mog aslo, apurbai vostali. Ek dis konn eklo MLA, Member of Luttmar Association amchea ghora ailo ani mhojea mogachea ghorkarak ganvcho Sarpanch koso nivddun kaddlo, ani man-respeit aslelea mhojea promannik ghorkarak sarkoch ‘ponch’ korun soddlo. ( Bell vazta) Konn thoim. Dar ugtench asa. Bhitor ye. (Seby bhitor sorta. Ojeapunn) Seby tum? Az okosmat amche vatten (mezaveli kunsvarachi bosi kaddun tajexim vorta ani to ek nog kaddun toddan ghalta)

SEBY: Natalam yeunk ek suman asa, ani tuzo kunsvar itlea vegim toyar

ROSY: Nimnne vellar raulear soglo goddbodduch zata. Mhoji avoy Natalank pondra dis asot mhonllear kunsvar bazun sust astali. (Kunsvar anik khavunk fors kortanam) Kha ni. Kofi korunk sangtam.

SEBY: Naka, naka. Nigtoch piyeun ailam hanv. Sangtam mhonn ragar zauchi. Jedna tuzo ghorkar Donaldo mhozo khas ixtt ami hanv tumcho ghorcho monis zal’lea porim tumi mhaka polletat.

ROSY: Az okosmat oxem ulovchem, kharan kitem?

SEBY: Soikoilea vaddeant Philoo timaichea ghora samkara eka bhailea mon’xan ek novo bhonglo bandla. Haji Ramzan tachem nanv. Bhongleant ravpa khatir ghanvchea Panchayatichi chitt vo occupancy certificate zai asta. Ani ti Sarpanch dita. Ani ti divpak Donaldan Haji Ramzana lagim 25 hozar magleat.

ROSY: Polle Seby, mhozo ghorkar Sarpanch zaleleak eka kallar mondira sarkem aslelem amchem ghor atam bhroxttacharacho bazar zala. Adim mhoineachea mhoinea mhojea hatant pagar haddun ditalo atam dor satolleak hozar duddvancheo notti dita. Khoim thaun yetat tem az kollun ailem mhaka. Bhangara sarkelo mhozo ghorkar, adim satolleant ek pavtti tori to mhaka apurbai ditalo atam mhoine sorun gele to mhaka lagim genam. Ani hachea vixim vicharlear dolle motte korun mhonnta (bhitorlean thanv Donaldacho avaz) “hanv somaz-sevok, tujea thaim khellunk mhaka time nam.”


SEBY: Hanv tujem dhuk ani bhavnnam somzotam. Mhaka ekuch husko. Bhaile zatik patteunk favo nam. Ho Haji Ramzan, Donaldak tras-ant ghalit mhunn hanv bhiyetam. Tuka zagrut korunk ailam. Tum taka bore toren somzai. Punn hi khobor hanvem tuka sanglea mhunn taka mat kollit korinaka..

ROSY: Husko mekllo rav. Tujem nanv kednach yeunchenam. Mhaka hea vixim zagrut kelelea pasot tuka Dev borem korum. Khorele ixtt mhonntat te osle asunk zai

SEBY: Borem tor hanv vetam. Mog asum di (Seby veta)

ROSY: Aikolem Santa Clause? Eka promanik mon’xak duddvanchea devcharan koso nadlo to? Lonch vo bribe ghevop zaun asa ek pap ani tosle papanche duddu to mhojea lagim dita. Santa Claus, tujea thaim magleli vost tum dinastanam ravonam. Ek chomotkar korun xime bhair pavtelea mhojea ghorkarak mhojea sorxim lagim hadd. Adlo mog, apurbai porto mellta toxem kor. Amchea lagim khub asa. Fokot ghorant xanti ani sanddlelem sukh porot mellunk tuje upai ghe. Hea vorsak, mhojea bhurgeank koslich Natalanchi bhett naka..( Bell vazta)

ROSY: Konn thoim? Bhitor yeo (portean bell vazta) Bhitor sorunk porvongi dilea nhoi? (Rosy daraxim vochun)

SANTA CLAUSE: (Bhitor sorun) HO, ho, ho…ho. H-a-p-p-y….C-h-r-i-s-t-m-a-s. Bhurgim khoim asat Srimati Valadares.

ROSY: Asat bhitor (bhair yeta Roy ani tachea fattlean paim kuttit-kuttit Gulli yeta ani tachem tondd tuvalean puxit Kavita tache sangata)

KAVITA: Hache lagim sarkem cholunk zainam ani polle. Christmas fadar-ak mellunk kunttit-kunttit salant ailam. (Roy-ak polloun) ani tum re? Keddov mummy tuka apoitali

ROY: (hat diun) Hey Santa Clause, how are you? (Santa ogich ravta) I asked, how are you Santa?

GULLI: (mukhar sorun Gulli taka hat dita) Koso asa, Natal Pai?

SANTA CLAUSE: Asa borom.

GULLI: (Gulli, Royaxim veta ani tachea kanna lagim mhonnta) Ho Konkani Santa Clause. English somzonam

SANTA CLAUSE: Bhurgeamni mhojea lagim mogan maglem zalear tea bhurgeank hanv apurbayen ditam. Roy hi ghe. Tuka kolejik vochunk iskuttor zai asli nhoi? Hi ghe skuttorachi chavi. Tuji Honda Activa bhair durgant asa.

ROY: Oh no, I can’t believe it. Horray. Thank you Santa Clause. (Santa-k hat diun Roy dhavun bhair sorta)

SANTA CLAUS: Gulli, (lhanxe potteantlo kaddun) ho poi tuzo gift. Ustun polle.

GULLI: (present uspita ani khuxeal zaun) Oh my, my god. Camera mobile. Oh good God. Thank you Santa Clause. (Christmas fadarak kis korun Gulli bhitor veta ani tachea hatak dorit Kavita bhitor meren pavoita ani bhair yetana kuttint yeta)

ROSY: Tuka anik okosmat kitem zalem go?

KAVITA: Baye sangata bhovun-bhovun tachem varem mhaka laglem mista. Hanv-ui kuttunk laglimchim.

SANTA CLAUSE: (Kovita islean polloun) Tujem nanv kitem?

KAVITA: K-a-vi-t-a.

SANTA CLAUSE: Tum hangasor kitem korta?

KAVITA: Are, hanv hanga ailear tuka kosli addkholl? Tujem kitem vota? (Rosy islean vollon) Bai tunch sang taka.

ROSY: Adim tem hea ghorant nokrani mhunn kam’ kori. Atam nhoi. Mhoji bhurgim tacheach hatamni vhaddon vhodd zaleant. Vhoilea vaddeant tem aplea ghorkaraxim ravta. Ken’nai mhaka goroz poddli zalear hanv taka apoitam. Punn heo soglli barkai tuka kiteak zai?

SANTA CLAUSE: Khoreaninch tem Kavita zalear mhaka kollunk zai aslem. Taka-i ek Natalanchi bhett asa.

KAVITA: Mhaka Natalanchi bhett? Bai aikolem tunvem.

SANTA CLAUSE: (Pottentli kaddun) Ghe. Hi zaun asa saikollichi chavi

KAVITA: Saikollichi chavi. (dolle voir ubarit) Oh Pormesvora! (Rosy islean polloun) Bai pollelem. Amgele Roguk novi saikoll. Adlo Christmas fadar fokot lhanxeo vostu ditalo. Atancho Santa Clause vhoddle vostu dita mugo. (Donui hat ugddun Santak veng marunk sodi) Thank you Santa Clause. (Kavitacho hat gholleant aslelea Mongolsutrak xirkota) Sorry. Tuka veng marunk zaina. Amgelea Rogun addailem mhaka. (Rosyxim vochun ani hatantli chavi dhakoun) Bai polle. Santa Clausan mhaka saikoll dilea, saikoll dilea.

ROSY: Tujea hatant asa ti saikoll nhi. Saikollichi chavi.

KAVITA: Oi mu go. (Santak vicharta) Saikoll khoi asa ga?

SANTA CLAUSE: (Bhair polloun) Hi poi durga kuxik.

KAVITA: Deva, deva. Saikoll chokchokta mure. Bai saikoll polloun yetam. (bhair sorta)

SANTA CLAUSE: Bore tor hanv vetam. H-a-p-p-y C-h-r-i-s-t-m-a-s. (Santa bhair soron veta ani prokxokank [audience] dista toso aplem anglem kaddta ani thoinch soddtana Rosy xinn korun uloita.)

ROSY: Pollelem Santa Clause? Mhoji chitt somplich nam. Bhurgeank Natalancheo bhetto haddun tanchea bapain dileat. Mhozo ghorkar Donald, Christmas fadarachem anglem ghalun ailo ani apli khuxi keli. Taka dislem hanvem taka ollkunk na.

DONALD: (Bhitor sorta ani bhair polloit.) Hem kitem chol’lam Rosy?

ROSY: Kitem? Kitem mbonntlem tunvem? Apurbayen mhaka Rose vo ken’nai mogan Gulab mhunn ulo kori hem sogott visorlo tum? Mhaka tuvem pois kelam. Mhojem nanv porian tum visorcho asa?

DONALD: Ok, ok, ok. Kednai chuk zata. (bolsant hat ghalun Rosy thaim poixe ditana) He ghe duddu ani bhitor dovor.

ROSY: Mhojea hatant nakat he poixe. He tuje khoxttanche nhoi. Tunvem Haji Ramzan mhonntat tache lagim 25 hozaranchi lonch vo bribe ghetla.

DONALD: Hem tuka konn sangta?

ROSY: Ak’kho ganv uloita.

DONALD: Hi fott…..

MARCUS: (Bhitor sorta Marcus ani Suresh) Hem sot. Inspector Suresh, poixe zopt kor. (Suresh Donaldachea hatantle duddu kaddun aplea thaim geta ani bolsantlo ek lhanxi page kaddun duddvancher aslele ani kagddar boroilele ankdde topasta) Srimati Valadares, he toren tumchea ghorant bhitor sorunk mhaka naka aslem. Polle hem mhojem ID card

ROSY: Tumi konn?

DONALD: Marcus?


MARCUS: Tujea mogall ghorkaran mhojem nanv ghetlam. Punn odik ollokh tuka ditam. Hanv Anti-Corruption Bureau ( Vigilance Department) odhikari. Hanv ani tuzo ghorkar ekech kolejint xikleat. Pulisen bhitor sorlom ani uprant hi zut’ti mhaka favo zali. Survatek mhoji nokri Dil’li asli ani ghelea sumanant thavn mhaka Goy boldi vo trasfer kela. Hanv tumkam bhett korunk sodi. Punn he toren zateli mhunn mhaka nikalus naslo.

ROSY: Itlem tor, mhozo ghorkar tuzo khas ixtt zalear tum taka boro ollkota astolo. To ek mansugecho monis aslo. Sarpanch zaleleak to…

MARCUS: Sorry Srimati Valadares, tujem ulovop sompchea adim hanv uloitam mhunn. Hanv mhojea ixttak boro toren ollkotam. Tache borea gunnachi turturi ami sangatak kolejint xiktana hanv kortalom. Punn kitem asta. Ambea modim piddear zal’lo ek ambo asot tor her borele ambe piddear zatat

ROSY: Mhozo ghorkar adim ek promannink monis aslo, punn atam….

MARCUS: Oi. Punn kaim vellar, mhonnche; tea-tea zagear vo poddvi mevli mhonntoch monis broxtt vo corrupt zata. Dheko naslelem dekhlem ani sol soit chabilem osli ek adlea vhoddilachi mhun’ni asa. Tosli ghoxtt mhojea ixtta sovem ghoddli. Ek lhanxi sertifiket diunk tannem 25 hozar eka Haji Ramzan mhonnlelea mon’xa thaim magle. Ani tannem, amchea departmentan yeun complain kelem. Tea vellar hanvem duddvanche nottir aslele ankdde nond vo mark korun diunk laile, ani…..

ROSY: (Rosy aplo hat ubharun, Marcusak uloitana bond korta) Hanv somzolim. Eka anjea rupa sarkelo mhozo ghorkar itlo sokoll poddot mhunn hanvem sopnant purean chintunk na.

MARCUS: (Suresh duddu kaddun Marcusa thaim dita ani to topasle uprant porte Suresha thaim dita) Srimati Valadares, Goyant, hi mhoji poili kes. Ani mhaka dukh bhogta mhojea khas ixttak he lonch ghevpache bhangodden dorun vorpak. Chol Donaldo, amche bharim yeo. (Tegui bhair vochonk kortana)

ROSY: Matxe ravat. (Donaldaxim vochun) Hanvem bhurgeank kitem sangchem?

DONALD: Polle Rose. Zaite pavtti hanv ghorantlo don-tin dis bhair astalom. Hanv mhoje kama khatir bhair astalom oxem bhurgim somzotalim. Tankam toxench sangun dovor. Ani hanv tuka bhas dita. Porot ghorant yetana mhojeo vaitt kortubam soddun ek boro monis zaun yetolom. (bhair soron vetat)

ROSY: Santa Clause (hatant asli chitt pinzun) he chittir tuka mhoje oddchoneo ani khoxtt ugte kortalim. Hanvem chintunk nam mhoji koslich chuk nastanan mhojea noxibant heddi voddli asli mhunn mhaka ek NATALANCHI BHETT

[ XEVOTT ]

Boroupean soglle hok rakun dovorleat

No comments: